[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


INFORMACJA O DNIU 21 CZERWCA BR.
Do Departamentu Służby Cywilnej KPRM wpływają pytania o to, czy 21 czerwca 2019 r. (piątek po Bożym Ciele) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W odpowiedzi można przeczytać, że 21 czerwca będzie dniem pracy. Szef Służby Cywilnej nie podjął decyzji o ustanowieniu tego dnia wolnym od pracy.

Pracownicy urzędów, którzy chcą, aby ten dzień był dniem wolnym od pracy, mogą skorzystać z przysługującego im urlopu wypoczynkowego.

Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 16 2019 21:55:06
KONDOLENCJE


Członkowi Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Małgosi KUZDRA - ZATORSKIEJ

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 07 2019 17:16:12
POMYSŁ ZZPP NA WZROST WYSOKOŚCI KWOTY GWARANTOWANEJ W PODWYŻKACH OD 1 LIPCA 2019 ROKU

W nawiązaniu komunikatu informującego o ustaleniach poczynionych na posiedzeniu zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji na ręce gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA złożył postulat w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,
o której mowa jest w § 1 pkt 1 Porozumienia z dnia 28 września 2018 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a ZZPP. Zaproponowaliśmy przyjęcie poniższych zasad – odmiennych od ustanowionych na ww. posiedzeniu zespołu i opisanych w komunikacie umieszczonym na naszej stronie internetowej w dniu wczorajszym. Oto nowe zasady:


1. Ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku. Środki finansowe naliczono w wysokości 6 052 750,- zł miesięcznie przyjmując kwotę 250,- zł na 24 211 etatów kalkulacyjnych. Natomiast zawarty w powyższej kwocie wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, stanowi łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, tj. 288 226,19 zł.

2. Z uwagi na to, że od ponad roku wakat wśród stanowisk pracowników Policji przekracza 1 000 i ma tendencję rosnącą, proponujemy zaangażować będące do dyspozycji środki na podwyżkę wynagrodzenia dla zatrudnionych na dzień 1 lipca 2019 roku pracowników w wysokości około 260 zł na pełnozatrudnioną osobę. Proponujemy, aby gwarantowana kwota podwyżki dla pracownika Policji zatrudnionego na pełnym etacie wynosiła 213 zł (mnożnik kwoty bazowej 0,1111), przy uśrednionym współczynniku do wyliczenia dodatku z tytułu stażu pracy wynoszącym 16,3%.

3. Proponujemy, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

- każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 213 zł (wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,1111). Przekroczenie kwoty 213 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

- podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 1 lipca br. przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,

- łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

- w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


Powyższa propozycja naszej organizacji związkowej dot. podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku podwyższa wysokość kwoty gwarantowanej dla każdego zatrudnionego w Policji pracownika z wielkości 203,50 zł na ok. 213 zł. Kwota ta zostanie zwiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.

Naszym zdaniem propozycja ZZPP jest zgodna z oczekiwaniami pracowników Policji, których reprezentujemy. Zabezpieczanie środków na podwyżki na stanowiska wakujące nie jest więc intencją naszej organizacji związkowej. Reprezentujemy ludzi już pracujących, nie wakaty. Ponownie podkreślić należy, że pomimo fluktuacji kadr, ilość tych wakatów w każdym miesiącu od ponad roku nie była mniejsza niż 1000.

W oczekiwaniu na stanowisko Pana Komendanta Głównego Policji w przedmiotowej sprawie, wysłaliśmy nasz pomysł podziału podwyżek od lipca br. wszystkim pozostałym organizacjom związkowym zrzeszających pracowników Policji. Liczymy na wsparcie z ich strony.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 06 2019 22:23:18
ZMIANY NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyło uroczyste pożegnanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO, który po półtora roku pełnienia tej funkcji zrezygnował z zajmowanego stanowiska w związku z nominacją na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.


Podczas konferencji Minister Joachim BRUDZIŃSKI podziękował wszystkim swoim współpracownikom, komendantom, funkcjonariuszom, pracownikom a także działaczom związkowym, z którymi miał okazję realizować zadania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W pożegnaniu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS, która wręczyła ustępującemu ministrowi list gratulacyjny.

W dniu następnym, to jest 4 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim Minister Elżbieta WITEK odebrała z rąk prezydenta Andrzeja DUDY powołanie na stanowisko szefa MSWiA i złożyła przysięgę. Nowa Pani Minister po zaprzysiężeniu wzięła udział w pierwszych spotkaniach z kierownictwem resortu, szefami służb mundurowych podległych MSWiA oraz wojewodami.


Gratulujemy Pani Minister nowej funkcji i liczymy na kontynuację prac rozpoczętych przez poprzednika. Życzymy również jak najwyższych efektów w kierowaniu naszym resortem.

Przybliżając osobę nowej Pani Minister informujemy, że Elżbieta WITEK urodziła się 17 grudnia 1957 roku w Jaworze. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, uzyskując tytuł magistra, a także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.
Nowa szefowa MSWiA to posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest także członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2017 była ministrem-członkiem Rady Ministrów, Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, a także Rzecznikiem Prasowym Rządu.


Źródło: www.mswia.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:41:38
ZESPÓŁ W KGP ROZPOCZĄŁ PRACE NAD OPRACOWANIEM ZASAD PODZIAŁU PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI PLANOWANYCH OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU
W trakcie posiedzenia zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie omawiano m.in. możliwe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji mającej się odbyć od dnia 1 lipca 2019 roku.

W związku z tym, że kwota podwyżki obejmować będzie podwyższenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 250 zł na jeden etat kalkulacyjny, zawiera się w niej również wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, które stanowią łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, do rozdysponowania na regulacje indywidualnych wynagrodzeń pozostało 95,24% przyznanej kwoty podwyżki na 1 etat.

Wstępnie zespół ustalił, aby równa kwota wzrostu wynagrodzenia nie obejmowała dodatku za wieloletnią pracę, której średnia wysokość jest różna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji. Oszacowano, że gwarantowana kwota podwyżki dla każdego pracownika powinna wynosić nie mniej niż 203,50 zł i zostanie powiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.
Kwota gwarantowana wyliczona została przy założeniu średniej wysługi lat na poziomie 17%.

Postanowiono, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

- każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 203,50 zł. Przekroczenie kwoty 203,50 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

- podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,
- łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

- w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Z uwagi na różną wartość średniej wysługi lat w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji mogą wystąpić nieznaczne oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy zaangażowanymi środkami na poszczególnych pracowników a zaplanowanym wzrostem funduszu płac na jeden etat kalkulacyjny. Aby efekt ten zminimalizować nadal będą prowadzone prace pozwalające doprecyzować rzeczywistą wartość średniej wysługi lat.

Podkreślamy, iż wskazane powyżej ustalenia są efektem prac zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. Na dzień dzisiejszy efekty pracy zespołu nie zostały przedstawione Panu Komendantowi Głównemu Policji ani też stronie ministerialnej.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:12:27
DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU W MSWIA DOT. SPRAW PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 22 maja 2019 roku odbyło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji drugie posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dot. pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Praca tego zespołu stanowi realizację zapisów Porozumienia podpisanego przez ZZPP i MSWiA w dniu 28 września 2019 roku. Biorącymi udział w posiedzeniu są przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. Na stałe w skład ww. zespołu weszły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Przewodnicząca KK Danuta HUS oraz Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL.

W programie posiedzenia, które odbyło się w maju br. znalazły się nw. tematy:

1. Informacja o postępie prac przy procedowaniu projektu Rozporządzenia Prezesa Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, który stanowi realizację przyznania szczególnych uprawnień członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych.

2. Propozycja działań w związku z podjęciem przez Szefa Służby Cywilnej prac nad uproszczeniem katalogu stanowisk w urzędach, w których funkcjonuje korpus służby cywilnej, ujętego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia stanowiska urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 80 – z późn. zm.).

3. Omówienie zasad wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 – z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056 – z późn. zm.), a także zapisów zawartych w obowiązujących zakładowych regulaminach premiowania.

4. Informacja o postępach prac nad ustawą budżetową na 2020 roku
- niestety w dalszym ciągu brak jest decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na rok 2020.

5. Informacja o dyskryminowaniu płacowym członków korpusu służby cywilnej resortu spraw wewnętrznych w związku z planowanymi kolejnymi wzrostami wynagrodzeń służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej.


Prace nad wskazanymi tematami postępują, niemniej jednak wymagają dalszej kontynuacji, która zgodnie z deklaracjami wszystkich stron stanowiących skład Zespołu będą nadal kontynuowane na kolejnych posiedzeniach.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:05:44
AKCJA PROMOCYJNA W RAMACH PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PZU "POLICJA 2015"

Szanowni Państwo
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy dla Państwa akcję promocyjną polegającą na zniesieniu karencji w ubezpieczeniu na życie w ramach obowiązującego programu Policja.

Zniesienie okresów karencji obejmuje cały zakres ubezpieczenia i dotyczy osób dotychczas nieubezpieczonych w PZU Życie SA pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach programu Policja z datą rozpoczęcia ochrony od 1 maja, 1 czerwca i 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy, iż oprócz ubezpieczenia na życie program obejmuje również prywatną Opiekę Medyczną. To wygodne rozwiązanie, które gwarantuje Państwu szybki dostęp do lekarzy specjalistów i określonych badań w ramach składki za ubezpieczenie pracownicze.


Dodatkowo można skorzystać w ramach programu z:

- Grupowego ubezpieczenia PZU w Razie Wypadku,
- Dodatkowej Ochrony Życia,
- Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i materialnej pracowników,
- Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej,
- Ubezpieczenia na wypadek zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy i pracowników,
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników,
- Ubezpieczenia domów i mieszkań w formie grupowej,
- Klubu PZU Pomoc w Życiu – oferty specjalne w tym 20%dodatkowej zniżki na ubezpieczenia PZU SA: OC, AC, NNW, mieszkania lub domu.

Program "Policja 2015" został przygotowany przez Grupę PZU przy współpracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w Policji oraz z udziałem doświadczonych firm brokerskich – Mentor SA i PWS Konstanta SA.

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu internetowym www.policja-ubezpieczenia.pl. oraz klikając TUTAJ, gdzie można zapoznać się z broszurą specjalnie przygotowaną dla funkcjonariuszy i pracowników.

Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do ubezpieczenia można załatwić u osób obsługujących program.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!!!


Źródło: www.nszzp.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 08 2019 08:51:25
ŻYCZENIA WIELKANOCNE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 18 2019 23:15:37
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SŁUŻB MSWIA
Wielki Tydzień to czas zadumy i refleksji, to także czas okolicznościowych spotkań, kiedy w kręgu kolegów, znajomych, współpracowników składamy sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Chrystusa. We wtorek 16 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA.Policja była w tym roku organizatorem spotkania wielkanocnego, w którym udział wzięło kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministrem Joachimem BRUDZIŃSKIM na czele i Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem ZIELIŃSKIM.
Policja reprezentowana była przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół, dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji, kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecni byli oficerowie łącznikowi akredytowani w Polsce oraz polscy, którzy służą za granicą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki oraz szefowie i prezesi instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń współpracujących z Policją. Naszą organizację związkową reprezentowały Joanna STEC-TRZPIL Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.


Rolę gospodarza pełnił komendant główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK, który przybył na spotkanie wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem AUGUSTYNIAKIEM, nadinsp. Kamilem BRACHĄ i mł. insp. Tomaszem SZYMAŃSKIM. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa pozostałych służb MSWiA.

- Czas Świat Wielkanocnych dla wielu z Was, funkcjonariuszy, to nie będzie czas, który będziecie mogli dzielić z waszymi rodzinami – zwrócił się do zebranych minister Joachim BRUDZIŃSKI. – Będzie to czas kolejnej służby, kolejnych godzin poświęconych naszym rodakom, aby mogli te święta spędzać w spokoju i bezpiecznie. I przede wszystkim za to chciałbym Wam, panie i panowie, podziękować. Te święta, podobnie jak Święta Bożego Narodzenia to kolejny czas, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy państwem bezpiecznym i spokojnym, ale nic nie jest dane raz na zawsze.

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI przypomniał w swojej wypowiedzi o wysokich ocenach zaufania, jakie społeczeństwo wystawiło w sondażach służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, a w szczególności Policji. – 75 procent badanych dobrze ocenia działania Policji – podkreślił Sekretarz Stanu w MSWIA. – To najwyższy wynik od powołania Policji w 1990 r. Dziękuję za to serdecznie.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK także podziękował za profesjonalizm i poświęcenie w służbie i w pracy.

- Ten ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie to podstawa do tego, aby te święta były czasem, kiedy będzie można trochę wyhamować, trochę się zatrzymać, trochę uspokoić to niezwykłe tempo, w jakim na co dzień funkcjonujemy i aby oddać tych kilka chwil, godzin czy dni tym, którzy najbardziej cierpią z powodu naszej służby, a więc naszym najbliższym – powiedział generał Jarosław SZYMCZYK. - Życzę Państwu, abyście ten czas, spokój i wewnętrzną ciszę odnaleźli, tego życzę też Waszym najbliższym, rodzinom, a także tym, którzy być może nie będą mogli w pełni spędzić tych świąt z najbliższymi, ponieważ będą na służbie oraz szczególnie tym, którzy w ogóle nie zasiądą do wielkanocnego stołu z rodziną, bo pełnią służbę poza granicami naszego kraju. Proszę także, abyśmy pamiętali o rodzinach tych naszych kolegów, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania i oddali swoje życie na służbie.

Komendant Jarosław SZYMCZYK zakończył wystąpienie cytatem z ks. Jana TWARDOWSKIEGO, które nawiązywało do pierwszych słów jego wypowiedzi: „wszystko co najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej”.

Modlitwę odmówili i życzenia złożyli: ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI, który jest wikariuszem generalnym biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józefa GUZDKA, prawosławny ordynariusz WP, arcybiskup wrocławski i szczeciński JE Najprzewielebniejszy Jerzy oraz ks. ppłk Sławomir FONFARA dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Wojsk Lądowych, reprezentujący ewangelickiego biskupa wojskowego ks. płk. Mirosława WOLĘ. Jajka, symbol nowego życia i jeden z symboli Świąt Wielkanocnych, pobłogosławił Naczelny Kapelan Policji ks. Jan KOT.

Czas przeznaczony na składanie życzeń umilał swoim występem kwartet złożony z muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.


Źródło: www.policja.pl
Zdjęcia: KGP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 17 2019 23:30:32
POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. PRACOWNICZYCH, MSWIA, WARSZAWA 12.04.2019 R.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Funkcjonowanie przedmiotowego Zespołu stanowi realizację podpisanych porozumień reprezentatywnych organizacji zwiazkowych ze stroną ministerialną. TUTAJ dla przypomnienia nasze porozumienie z dnia 28 września 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. W pracach Zespołu udział wzięła nasza reprezentantka - Joanna STEC-TRZPIL Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Oprócz omówienia spraw organizacyjnych Zespołu szczegółowo zajęto się zagadnieniem odnoszącym się do zrównania z funkcjonariuszami uprawnień pracowników zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i przyznania im corocznego płatnego urlopu dodatkowego z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Skupiono się na projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, jak również rozwiązaniom dedykowanym pracownikom nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Otrzymaliśmy deklarację, że po przedstawieniu efektów naszej pracy Panu Ministrowi i jego akceptacji, w drugiej połowie maja br. projekt zostanie przekazany Szefowi Służby Cywilnej do międzyresortowych uzgodnień legislacyjnych.

Przy następnym punkcie posiedzenia, również dotyczącym realizacji zapisów zawartych w przytoczonym powyżej porozumieniu ZZPP i MSWiA, otrzymaliśmy informację od Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Pana Dariusza SMARŻEWSKIEGO, iż trwają prace nad planem budżetu Policji na rok 2020. Ważnym dla nas elementem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w przyszłym roku. Niestety z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020, nie mogliśmy pertraktować z Ministerstwem na temat wielkości planowanych podwyżek naszej grupy pracowniczej. Temat przełożyliśmy więc na następne posiedzenie Zespołu, przy jednoczesnej deklaracji Pana Dyrektora, że szefostwo resortu w pełni rozumie sytuację płacową pracowników Policji i dołoży wszelkich starań o ubieganie się o dodatkowe środki na podwyżki.
Ponadto na zapytanie o planowane 250 zł na etat pracowniczy od lipca br. kilkakrotnie podkreślone zostało przez stronę ministerialną, że środki na ten cel mamy ujęte w ustawie budżetowej na rok bieżący i około maja przystąpimy do ustalania zasad ich podziału.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 17 2019 23:30:06
DŁUGI WEEKEND
Na podstawie zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia br. 2 maja ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.
Odrabiamy 11 maja w sobotę.Źródło: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 12 2019 23:43:09
Strona 7 z 51 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk