[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych ciąg dalszy.
W odpowiedzi na pismo Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji w Katowicach Józef Ćwikliński przesłał nadawcy pismo o następującej treści:

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij tutaj.

Pismo dyrektora kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator kwiecień 04 2011 13:35:36
Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, 3-4.03.2011 r.
W dniach 03-04 marca 2011 roku w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP we Wrocławiu. Podczas spotkania zostało przedstawione i przyjęte jednogłośnie uchwałą sprawozdanie fiannsowe za 2010 rok. Zgodnie z porządkiem obrad podjęto dyskusję na tematy:
- Zarządzenie nr 88 KGP w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji,
- funduszu prewencyjnego PZU,
- funduszu socjalnego,
- medycyny pracy,
- środków ochrony osobistej i środków czystości.
Przyjęto również uchwałę w sprawie "Preliminarz wydatków na 2011 rok".
W spotakniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. logistyki
insp. Andrzej Łuczyszyn.

W załączeniu galeria zdjęć z posiedzenia, aby je obejrzeć, kliknij TUTAJ.

żródło: DZW ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 23 2011 19:00:09
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania kierownictwa Komendy Głównej Policji. W związku z tym wystosowano pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzej MATEJUKA.

Klikając TUTAJ , można zapoznać się z treścią pisma.

Natomiast TUTAJ dostępna jest treść zarządzenia w wersji PDF.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 21 2011 22:38:21
Pismo dot. projektu ustawy o modernizacji Policji
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Józef Ćwikliński w imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosował pismo do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego. Dotyczy ono projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 2012 -2015”

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 02 2011 20:33:59
Komisja Krajowa Łuków 20-21.01.2011 r.
W dniach 20-21 stycznia 2011 r. w Łukowie miało miejsce posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas spotkania zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Został również przedstawiony i przyjęty plan finansowy na rok 2011. Przedmiotem obrad był także problem alokacji etatów pomiędzy garnizonami oraz powstanie Centrum Usług Logistycznych (CUL). Dyskutowano też o zasadach podziału nagród 3% oraz poruszono problem funkcjonowania funduszu prewencyjnego PZU. Przed podsumowaniem obrad omówiono również sprawy dotyczące Forum Związków Zawodowych.Więcej zdjęć w GALERII, aby je obejrzeć kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 29 2011 23:00:58
Prośba o 1% - POMÓŻMY
Na naszej stronie zamieszczamy APEL małego Rafała Urbańskiego z prośbą o przekazywanie 1% podatku na jego konto w fundacji "Słoneczko". Jeśli podczas wypełniania PITu zaznaczymy że chcemy aby część naszego podatku trafiła na konto fundacji pomożemy chłopcu smiley
Treść APELU i wszystkie dane niezbędne do wypełnienia PITu znajdziesz, klikając TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 17 2011 20:55:15
RACJONALIZACJA NAS NIE OBEJMIE
Działania lobbingowe strony związkowej przyniosły sukces. Pracownicy cywilni Policji będą wyłączeni z planowanych zwolnień w administracji rządowej! Dnia 3 grudnia odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2013. Zgodnie z poprawkami, które zostały przyjęte, nasza grupa zawodowa została wyłączona spod działania tej ustawy. Jest to wspaniałe uwieńczenie działań związków zawodowych działających w Policji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 04 2010 19:44:39
Narada kadry kierowniczej Policji,Legionowo 6-7.12.2010
Przedstawiamy stanowisko Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji dotyczące zaproszenia organizacji związkowych działających w Policji na naradę kadry kierowniczej Policji w Legionowie w dniach 6-7 grudnia 2010 r. Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 02 2010 12:47:05
O RACJONALIZACJI ZATRUDNIENIA C.D.
W ślad za Forum Związków Zawodowych, prezentujemy list Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Marka Biernackiego oraz Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z negatywną opinią dot. projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Bydgoszcz, 22 listopada 2010 r.

Sz.P.
Marek Biernacki
Przewodniczący
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Sz.P.
Sławomir Piechota
Przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny


Dotyczy: projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012 skierowanego do Sejmu RP - Druk 3579 z dnia 4 listopada 2010 r.

W odpowiedzi na przekazaną do Sejmu RP w dniu 12 listopada 2010 r. kolejną, zmienioną przez na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 października 2010 r., wersję projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012, Forum Związków Zawodowych przedkłada swoją negatywną opinię.
Przede wszystkim jak wskazywaliśmy już w poprzednich opiniach, naszym zdaniem nie ma konieczności regulowania zwolnień w administracji w drodze ustawy. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem dokonywanie niezbędnych zwolnień bez wprowadzania odrębnych regulacji, których zgodność z Konstytucją jest wątpliwa.
Niezależnie od powyższego nie uwzględniono w projekcie szeregu zgłaszanych istotnych zastrzeżeń. Podtrzymując nasze wcześniej zaprezentowane stanowisko pragniemy zwrócić uwagę, że ponownie w projekcie nie uwzględniono szczególnej ochrony pracowników przysługującej na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych oraz pracowników będących społecznymi inspektorami pracy. Stanowi to naruszenie gwarancji wolności zrzeszania się w związkach zawodowych
i powszechnie stosowanego standardu obowiązującego w Unii Europejskiej (także
w przypadku zwolnień grupowych) dotyczącego ochrony prawa organizowania się
i procedury określania warunków zatrudnienia pracowników służby publicznej (Konwencja Nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się
i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej). Godzi to również
w społeczną inspekcję pracy poprzez wprowadzenie wyłomu w szczególnej ochronie stosunku pracy społecznych inspektorów pracy wynikającej z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 o społecznej inspekcji pracy. Ochrona taka jest przewidziana nawet w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców.
Projektodawca w zmodyfikowanej wersji projektu zdecydowanie lepiej potraktował grupę pracowniczą, która nie podlega ochronie na podstawie odrębnych ustaw tj. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, kierowników jednostek niebędących osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, głównych księgowych jednostki, audytorów wewnętrznych jednostki, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych jednostki, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naszym zdaniem do przeprowadzanych zwolnień powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W ustawie tej przewiduje się wypłatę dodatku wyrównawczego dla pracowników korzystających ze szczególnej ochrony, którym wypowiedziano warunki pracy i płacy ze skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia i to do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Natomiast projekt ustawy o racjonalizacji, takiego rozwiązania nie przewiduje.
Również warunki i procedury konsultacji zasad i procesów zwalniania pracowników proponowane w/w projekcie znacznie odbiegają od tych uregulowanych w ustawie, która przewiduje:
1. konsultacje dotyczące. możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru zwolnień oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników
2. szerszy katalog informacji przekazywanych organizacjom związkowym w procesie konsultacji
3. wielostopniowe konsultacje - przy przedstawianiu zasad zwolnień, przy zawieraniu porozumienia
4. możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą,- natomiast projekt ustawy o racjonalizacji przewiduje jedynie powiadomienie związków zawodowych i opinię związków zawodowych w tej sprawie
5. dłuższe terminy konsultacji ze strona związkową np. 20 dni od daty zawiadomienia
o zwolnieniach na zawarcie porozumienia - natomiast projekt ustawy
o „racjonalizacji” jedynie 7 dni
6. możliwość zastosowania zastrzeżeń, co do zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Ponadto projektowana ustawa nie przewiduje gwarancji ponownego zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w ramach racjonalizacji, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Możliwość taką przewiduje natomiast ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników.
Poza tym projekt ustawy godzi w podstawowe prawo związkowe wyrażone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – obrony praw ludzi pracy przez związki zawodowe – poprzez wyłączenie stosowania przepisu art. 32 ustawy
o związkach zawodowych i art. 38 Kodeksu pracy – konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową i zastąpienia jej opinią związku zawodowego dotyczącą sposobu prowadzenia racjonalizacji zatrudnienia – art. 9 ust. 4 i 6 projektu ustawy.
Również zmiany polegające na:
- ograniczenie stosowania art. 41 Kodeksu pracy – ochrona stosunku pracy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy – art. 10 ust. 2 – 3 projektu ustawy;
- wprowadzenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego – bez odniesienia do ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i art. 118 tejże ustawy obejmującego ochroną stosunek pracy w/wym. osób – art. 11 projektu ustawy;
- wprowadzenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom,
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz pracownikom będącym społecznymi inspektorami pracy - art. 11 projektu ustawy;
naruszają podstawowe prawa związkowe wyrażone w art. 1 ustawy o związkach zawodowych:
- ust. 2 prawo do niezależności w swojej działalności statutowej od administracji państwowej,
- ust. 3 prawo do jednakowego traktowania wszystkich związków zawodowych przez organy państwowe.

W związku z tym stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie projektowanych rozwiązań.

Z poważaniem
Przewodniczący
Forum Związków Zawodowych

/-/ Tadeusz Chwałka

źródło: www.fzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 26 2010 21:40:35
Pismo w sprawie racjonalizacji zatrudnienia.
W związku z tym, iż w dniu 27 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013, V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach Józef ĆWIKLIŃSKI w imieniu Komisji Krajowej skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o podjęcie daleko idących działań prowadzących do wyłączenia pracowników Policji spod działania wzmiankowanej ustawy. Z pismem tym można się zapoznać klikając TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 03 2010 22:24:32
Interpelacja Krystyny Łybackiej
W sprawie zamrożenia płac pracowników Policji, poseł Krystyna Łybacka skierowała interpelację do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny. Można się z nią zapoznać klikającTUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 24 2010 16:25:01
Strona 48 z 51 << < 45 46 47 48 49 50 51 >
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk