[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


KONFERENCJA WYBORCZA W CBŚP

Z wielką radością informujemy, iż w Centralnym Biurze Śledczym Policji zakończyła się właśnie konferencja wyborcza, w wyniku której ukonstytuował się Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji Centralnego Biura Śledczego Policji!

Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali:
- Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Piotr BORYSIUK - Sekretarz Zarządu KGP ZZPP.

Przewodniczącą Zarządu ZZPP CBŚP wybrano Martę WILCZYŃSKĄ, której serdecznie gratulujemy!

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:
- Rafał LEWANDOWSKIi,
- Lech DEPA,
- Ewa WASZKIEWICZ.

Skarbnikiem Zarządu wybrano Marię MEJER-ZAHOROWSKĄ.

Sekretarzem Zarządu została Anna ANTONIK.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
- Sylwia SZCZĘSNA - Przewodnicząca,
- Klaudia BILIK-CHOJNOWSKA,
- Anna KOWALCZYK.

Serdecznie gratulujemy!!

Jednocześnie cieszymy się bardzo, iż w Centralnym Biurze Śledczym Policji zakończył się właśnie okres tymczasowości a Zarząd ZZPP CBŚP przeszedł do działalności w charakterze stałym.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 25 2019 23:03:21
DOBRE PROGNOZY[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 22 2019 22:25:04
BUDŻET 2020. RZĄD PRZYJĄŁ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

W dniu 18 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała założenia do projektu budżetu na 2020 rok. Założenia do zapoznania TUTAJ

Według rządowych założeń w dalszym ciągu będzie się poprawiać sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia ma spaść na koniec tego roku do 5,5 proc. i do 5,1 proc. na koniec roku 2020 (dla porównania w zeszłym roku wynosiła 5,8 proc.).

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 roku nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. wobec 7,0 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2018 r. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0 proc. Uwzględniając dodatkowo efekty nowych działań rządu, skutkujące istotnym wsparciem dochodów będących do dyspozycji gospodarstw domowych (jak np. rozszerzenie programu Rodzina 500 plus czy zapowiedziane zmiany w PIT) oraz utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki nastrojów w badaniach koniunktury konsumenckiej – można oczekiwać dobrych wyników dotyczących konsumpcji prywatnej. Przyjęto, że w 2019 r. spożycie prywatne zwiększy się realnie o 4,0 proc., a w kolejnym roku o 3,8 proc.

Wzrosną też pensje - w tym roku o 6 proc, a w kolejnym o 5. To sprawi, że średnia krajowa wyniesie w 2020 r. 5227 zł brutto. Niestety, wraz ze wzrostem wynagrodzeń do góry pójdą też ceny - w ciągu dwóch lat odpowiednio o 1,8 i 2,5 proc.

Rząd przyjął też „propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020”.
Na potrzeby projektu budżetu przyjęto „średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym.


Reasumując przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej w 2018 roku nie miało wzrosnąć, a w gospodarce narodowej wzrosło o 7 %. W 2019 roku przewidziano w sferze budżetowej wzrost o 2,3%, a w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 7,8%. W przyszłym roku (2020) przewiduje się wzrosty przeciętnego wynagrodzenia o 6%.


Źródło: www.money.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 22 2019 22:22:28
KOLEJNY KROK DO USTALENIA ZASAD PODZIAŁU PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW POLICJI OD 1.07.2019 ROKU

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na ustalenie zasad podziału podwyżek dla pracowników Policji, które mają zostać przyznane od dnia 1 lipca br.
Przypominamy, że oczekiwany wzrost wynagrodzeń jest efektem pertraktacji prowadzonych z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dwie reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji: NSZZPP oraz ZZPP. To właśnie w dniu 28 września 2018 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, w którym w § 1 pkt 1 i 2 ujęte zostały zapisy gwarantujące podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 250 zł na etat. Podwyżka ta jest dodatkowym wzrostem wynagrodzeń, niezależnym od podwyżki przyznanej od 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł na etat, wynikającej z ustawy tzw. „modernizacyjnej”.
W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca br. zespół pod przewodnictwem dr Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, w skład którego wchodzą dwie przedstawicielki ZZPP opracował propozycję zasad podziału środków na przedmiotowe podwyżki.

W skrócie:

- każdy pracownik miał zostać objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 203,50 zł. Przekroczenie kwoty 203,50 zł wynikać będzie mogło z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

- podwyżkami mają zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,

- łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

- w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Na posiedzeniu Prezydium naszego związku, które odbyło się dnia 4 czerwca br. kierując się dobrem pracowników Policji opracowaliśmy inną – odmiennią od przedstawionej i uzgodnionej na ww. zespole, zasadę wyliczenia środków na indywidualny wzrost wynagrodzenia od 1 lipca br. Chroniąc interesy reprezentowanych przez nas pracowników Policji, nie zaś wakatów, których liczba, od ponad roku nie zeszła poniżej 1000 wyliczyliśmy, że po zabezpieczeniu środków na wzrost tzw. wydatków relacjonowanych wynikających z obowiązku przestrzegania dyscypliny budżetowej, na pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, można przeznaczyć na podwyżkę od 1 lipca br. kwotę około 213 złotych + indywidualna wysługa.

Przedstawiliśmy tę zasadę w formie postulatu Komendantowi Głównemu Policji.

Dodatkowo nasz pomysł rozesłaliśmy do pozostałych organizacji związkowych działających w Policji i zrzeszających pracowników z prośbą o poparcie i opinię. W odzewie na naszą prośbę i apel w dniu 18 czerwca br. wszystkie organizacje związkowe podpisały się pod wspólnym stanowiskiem do Pana Komendanta, w którym idąc za pomysłem naszego związku, kierowano się zasadą, że angażujemy środki na faktyczne zatrudnienie nie zaś na etaty.

Stanowisko wraz z podpisami wszystkich związków zrzeszających pracowników Policji do zapoznania się TUTAJ

Należy nadmienić, że w dniu 18 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, na którym zaprezentowano powyższe stanowisko. Pan Dariusz SMARŻEWSKI - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, uczestniczący w posiedzeniu Zespołu, z dużą uwagą przyjął przedstawioną informację i wskazał, że zawarte w stanowisku organizacji związkowych założenia dotyczące sposobu wykorzystania środków na podwyżkę wynagrodzeń są zgodne z przepisami, lecz wymagają uzgodnienia ze stroną służbową.
W dniu dzisiejszym stanowisko związków zostało przedłożone Panu nadinsp. Dariuszowi AUGUSTYNIAKOWI – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Liczymy na przychylność kierownictwa Policji w tym temacie, choć zdajemy sobie sprawę z oporów Biura Finansów KGP, które zdecydowanie wolałoby pozostawić środki z wakatów w tzw. zapasie.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 20 2019 00:16:06
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP, BOGUSZÓW GORCE 12-14.06.2019 r.
W dniach 12-14 czerwca 2019 roku w miejscowości Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Podczas tego posiedzenia szczegółowo zostały omówione wszystkie aktualne działania Prezydium, w tym m.in.:
- z prac zespołu funkcjonującego na podstawie Decyzji nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji,
- z prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dot. pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- etapy prac dot. ustalania zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników Policji przewidziane od 1 lipca br.
Obrady obfitowały zarówno w podsumowania dotychczasowych działań naszej organizacji związkowej, jak również przyniosły ze sobą szereg nowych pomysłów i planów na najbliższy czas.

Dodatkowo w drugim dniu obrad zaszczycili nas swoją obecnością:
- dr Tomasz SZANKIN – Pełnomocnik Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi,
- podinsp. Robert FRĄCKOWIAK – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
- kom. Krzysztof LEWANDOWSKI – Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.

Podczas dyskusji przybliżyliśmy Panom Komendantom zasady funkcjonowania naszej organizacji związkowej, najpilniejsze zagadnienia, nad którymi pracujemy oraz omówione zostały zarówno sukcesy, jak i problemy występujące w garnizonie dolnośląskim. Zgodnie z deklaracją Pana Komendanta – szefa do spraw logistyki tego garnizonu wiele zgłoszonych zagadnień zostanie poddanych diagnozie i w przypadku ich potwierdzenia, zostaną natychmiast usunięte.


Ponadto, zgodnie z dewizą naszego związku, że: „…nauka to pokarm dla rozumu…” (Lew TOŁSTOJ) w trzecim, ostatnim dniu posiedzenia – za zgodą Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA – odbyło się doskonalenie zawodowe dla całego składu osobowego Komisji Krajowej ZZPP. Pełnomocnik Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi dr Tomasz SZANKIN przeprowadził wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną pt. „Zasady wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego”. Celem dydaktycznym zajęć było wskazanie możliwości efektywnego kształtowania systemu wynagradzania z wykorzystaniem różnych narzędzi motywacyjnych. Poddane analizie zostały również zasady kształtowania systemu wynagradzania pracowników niemnożnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zakładowych regulaminów premiowania.

Niezmiennie szkolenie dra Tomasza SZANKINA prezentowało bardzo wysoki poziom i wzbudziło duże zainteresowanie uczestników. Serdecznie za nie dziękujemy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 16 2019 22:03:16
INFORMACJA O DNIU 21 CZERWCA BR.
Do Departamentu Służby Cywilnej KPRM wpływają pytania o to, czy 21 czerwca 2019 r. (piątek po Bożym Ciele) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W odpowiedzi można przeczytać, że 21 czerwca będzie dniem pracy. Szef Służby Cywilnej nie podjął decyzji o ustanowieniu tego dnia wolnym od pracy.

Pracownicy urzędów, którzy chcą, aby ten dzień był dniem wolnym od pracy, mogą skorzystać z przysługującego im urlopu wypoczynkowego.

Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 16 2019 21:55:06
KONDOLENCJE


Członkowi Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Małgosi KUZDRA - ZATORSKIEJ

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 07 2019 17:16:12
POMYSŁ ZZPP NA WZROST WYSOKOŚCI KWOTY GWARANTOWANEJ W PODWYŻKACH OD 1 LIPCA 2019 ROKU

W nawiązaniu komunikatu informującego o ustaleniach poczynionych na posiedzeniu zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji na ręce gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA złożył postulat w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,
o której mowa jest w § 1 pkt 1 Porozumienia z dnia 28 września 2018 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a ZZPP. Zaproponowaliśmy przyjęcie poniższych zasad – odmiennych od ustanowionych na ww. posiedzeniu zespołu i opisanych w komunikacie umieszczonym na naszej stronie internetowej w dniu wczorajszym. Oto nowe zasady:


1. Ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku. Środki finansowe naliczono w wysokości 6 052 750,- zł miesięcznie przyjmując kwotę 250,- zł na 24 211 etatów kalkulacyjnych. Natomiast zawarty w powyższej kwocie wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, stanowi łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, tj. 288 226,19 zł.

2. Z uwagi na to, że od ponad roku wakat wśród stanowisk pracowników Policji przekracza 1 000 i ma tendencję rosnącą, proponujemy zaangażować będące do dyspozycji środki na podwyżkę wynagrodzenia dla zatrudnionych na dzień 1 lipca 2019 roku pracowników w wysokości około 260 zł na pełnozatrudnioną osobę. Proponujemy, aby gwarantowana kwota podwyżki dla pracownika Policji zatrudnionego na pełnym etacie wynosiła 213 zł (mnożnik kwoty bazowej 0,1111), przy uśrednionym współczynniku do wyliczenia dodatku z tytułu stażu pracy wynoszącym 16,3%.

3. Proponujemy, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

- każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 213 zł (wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,1111). Przekroczenie kwoty 213 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

- podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 1 lipca br. przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,

- łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

- w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


Powyższa propozycja naszej organizacji związkowej dot. podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku podwyższa wysokość kwoty gwarantowanej dla każdego zatrudnionego w Policji pracownika z wielkości 203,50 zł na ok. 213 zł. Kwota ta zostanie zwiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.

Naszym zdaniem propozycja ZZPP jest zgodna z oczekiwaniami pracowników Policji, których reprezentujemy. Zabezpieczanie środków na podwyżki na stanowiska wakujące nie jest więc intencją naszej organizacji związkowej. Reprezentujemy ludzi już pracujących, nie wakaty. Ponownie podkreślić należy, że pomimo fluktuacji kadr, ilość tych wakatów w każdym miesiącu od ponad roku nie była mniejsza niż 1000.

W oczekiwaniu na stanowisko Pana Komendanta Głównego Policji w przedmiotowej sprawie, wysłaliśmy nasz pomysł podziału podwyżek od lipca br. wszystkim pozostałym organizacjom związkowym zrzeszających pracowników Policji. Liczymy na wsparcie z ich strony.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 06 2019 22:23:18
ZMIANY NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyło uroczyste pożegnanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO, który po półtora roku pełnienia tej funkcji zrezygnował z zajmowanego stanowiska w związku z nominacją na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.


Podczas konferencji Minister Joachim BRUDZIŃSKI podziękował wszystkim swoim współpracownikom, komendantom, funkcjonariuszom, pracownikom a także działaczom związkowym, z którymi miał okazję realizować zadania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W pożegnaniu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS, która wręczyła ustępującemu ministrowi list gratulacyjny.

W dniu następnym, to jest 4 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim Minister Elżbieta WITEK odebrała z rąk prezydenta Andrzeja DUDY powołanie na stanowisko szefa MSWiA i złożyła przysięgę. Nowa Pani Minister po zaprzysiężeniu wzięła udział w pierwszych spotkaniach z kierownictwem resortu, szefami służb mundurowych podległych MSWiA oraz wojewodami.


Gratulujemy Pani Minister nowej funkcji i liczymy na kontynuację prac rozpoczętych przez poprzednika. Życzymy również jak najwyższych efektów w kierowaniu naszym resortem.

Przybliżając osobę nowej Pani Minister informujemy, że Elżbieta WITEK urodziła się 17 grudnia 1957 roku w Jaworze. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, uzyskując tytuł magistra, a także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.
Nowa szefowa MSWiA to posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest także członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2017 była ministrem-członkiem Rady Ministrów, Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, a także Rzecznikiem Prasowym Rządu.


Źródło: www.mswia.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:41:38
ZESPÓŁ W KGP ROZPOCZĄŁ PRACE NAD OPRACOWANIEM ZASAD PODZIAŁU PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI PLANOWANYCH OD DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU
W trakcie posiedzenia zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie omawiano m.in. możliwe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji mającej się odbyć od dnia 1 lipca 2019 roku.

W związku z tym, że kwota podwyżki obejmować będzie podwyższenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 250 zł na jeden etat kalkulacyjny, zawiera się w niej również wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, które stanowią łącznie około 5% funduszu wynagrodzeń pracowników, do rozdysponowania na regulacje indywidualnych wynagrodzeń pozostało 95,24% przyznanej kwoty podwyżki na 1 etat.

Wstępnie zespół ustalił, aby równa kwota wzrostu wynagrodzenia nie obejmowała dodatku za wieloletnią pracę, której średnia wysokość jest różna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji. Oszacowano, że gwarantowana kwota podwyżki dla każdego pracownika powinna wynosić nie mniej niż 203,50 zł i zostanie powiększona o indywidualny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.
Kwota gwarantowana wyliczona została przy założeniu średniej wysługi lat na poziomie 17%.

Postanowiono, aby ogólne zasady podwyżki były zbieżne z zasadami obowiązującymi przy podwyżce realizowanej od 1 stycznia 2019 r., tj.:

- każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie nie niższej niż 203,50 zł. Przekroczenie kwoty 203,50 zł wynikać będzie z zaokrąglenia wartości mnożnika kwoty bazowej oraz zaokrąglenia wartości procentowej premii regulaminowej,

- podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik,
- łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost dodatku z tytułu wysługi lat,

- w przypadku pracowników na stanowiskach nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń należy dokonać naliczeń w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej, z uwzględnieniem utrzymania kwotowej wysokości premii regulaminowej i ustaleniu dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Z uwagi na różną wartość średniej wysługi lat w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji mogą wystąpić nieznaczne oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy zaangażowanymi środkami na poszczególnych pracowników a zaplanowanym wzrostem funduszu płac na jeden etat kalkulacyjny. Aby efekt ten zminimalizować nadal będą prowadzone prace pozwalające doprecyzować rzeczywistą wartość średniej wysługi lat.

Podkreślamy, iż wskazane powyżej ustalenia są efektem prac zespołu powołanego Decyzją nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. Na dzień dzisiejszy efekty pracy zespołu nie zostały przedstawione Panu Komendantowi Głównemu Policji ani też stronie ministerialnej.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:12:27
DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU W MSWIA DOT. SPRAW PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu 22 maja 2019 roku odbyło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji drugie posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dot. pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Praca tego zespołu stanowi realizację zapisów Porozumienia podpisanego przez ZZPP i MSWiA w dniu 28 września 2019 roku. Biorącymi udział w posiedzeniu są przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. Na stałe w skład ww. zespołu weszły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Przewodnicząca KK Danuta HUS oraz Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL.

W programie posiedzenia, które odbyło się w maju br. znalazły się nw. tematy:

1. Informacja o postępie prac przy procedowaniu projektu Rozporządzenia Prezesa Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, który stanowi realizację przyznania szczególnych uprawnień członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych.

2. Propozycja działań w związku z podjęciem przez Szefa Służby Cywilnej prac nad uproszczeniem katalogu stanowisk w urzędach, w których funkcjonuje korpus służby cywilnej, ujętego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia stanowiska urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 80 – z późn. zm.).

3. Omówienie zasad wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Policji funduszu premiowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 – z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056 – z późn. zm.), a także zapisów zawartych w obowiązujących zakładowych regulaminach premiowania.

4. Informacja o postępach prac nad ustawą budżetową na 2020 roku
- niestety w dalszym ciągu brak jest decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na rok 2020.

5. Informacja o dyskryminowaniu płacowym członków korpusu służby cywilnej resortu spraw wewnętrznych w związku z planowanymi kolejnymi wzrostami wynagrodzeń służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej.


Prace nad wskazanymi tematami postępują, niemniej jednak wymagają dalszej kontynuacji, która zgodnie z deklaracjami wszystkich stron stanowiących skład Zespołu będą nadal kontynuowane na kolejnych posiedzeniach.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 05 2019 21:05:44
Strona 13 z 58 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk