[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

III ETAP PODWYŻEK

Analiza przeprowadzona przez naszą organizację związkową dot. zaprezentowanego przez Biuro Finansów KGP sposobu wyliczania kwot podstawowych, zarówno dla pierwszego, jak i drugiego etapu podwyżek dla pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” - pozwoliła na stwierdzenie, że w części środków zarezerwowanych na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat występują oszczędności - wstępnie szacowane przez ZZPP w skali kraju na ok. 190 tyś. zł miesięcznie.

W dniu 02 marca 2017 roku Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo do nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji z prośbą o podjęcie przez stronę służbową działań w celu dokonania wyliczeń wielkości zaoszczędzonych środków po zrealizowaniu I i II etapu podwyżki. Jednocześnie zasugerowała, aby środki te trafiły do jednostek organizacyjnych Policji, w których nastąpiły oszczędności wynikające z różnicy między rzeczywistym i maksymalnym (dwudziestoletnim) stażem pracy uprawniającym do podwyższenia wynagrodzenia. Z pismem tym można ponownie zapoznać się TUTAJ.

Efektem naszego pisma jest polecenie wydane przez nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji dot. dokonania szacunków poziomu występujących oszczędności wynikających z różnicy pomiędzy wielkością zarezerwowanych środków z "Programu modernizacji" na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat na poziomie 20%, a rzeczywistą wysługą występującą w poszczególnych garnizonach zwiększoną o 1% (odpowiednio 1 rok), uwzględniającą zmiany jakie nastąpią w ciągu bieżącego roku.

W piśmie Pana Generała z dnia 23 marca br. (TUTAJ) jest wskazanie, że oszacowane oszczędności należy wydatkować w ramach kontynuacji etapu II podwyżek w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

To powód do dużej satysfakcji naszej organizacji związkowej, gdyż jesteśmy jedynym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników Policji, który dostrzegając możliwość wystąpienia oszczędności finansowych w ramach "Programu modernizacji" stanął na straży tych środków i zawnioskował o wydatkowanie każdej pozostającej "złotówki" na wzrost wynagrodzeń najniżej zarabiającej grupy zawodowej spośród wszystkich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również najniżej wynagradzanej w służby cywilnej.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 26 2017 23:07:11
NOWY ZARZĄD ZZPP W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W dniu 23 marca 2017 r. w Komendzie Głównej Policji na ulicy Puławskiej w Warszawie odbyły się obrady wyborcze z członkami Tymczasowego Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji. Z tym też dniem zakończył swoją działalność Tymczasowy Zarząd, a rozpoczął Zarząd KGP ZZPP.

Do poprowadzenia obrad zostali zaproszeni: kol. Józef ĆWIKLIŃSKI i Joanna STEC-TRZPIL piastujący funkcje wiceprzewodniczących Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Przedstawiciele władz krajowych biorący udział w obradach zapoznali wyborców z działaniami podejmowanymi przez Związek na szczeblu krajowym. Przybliżyli najistotniejsze problemy, które obecnie są poruszane podczas prac komisji i zespołów szczebla centralnego, w tym m.in. starania ZZPP zmierzające do pozyskania kolejnych środków na podwyższanie wynagrodzeń pracowników Policji.
Uzasadnili również potrzebę udziału organizacji związkowych w tworzeniu przepisów wewnętrznych - regulujących prawa i obowiązki pracownicze oraz podkreślali istotne znaczenie współpracy kierownictwa służbowego z organizacją związkową. Zaakcentowali również rolę organizacji związkowej w zakresie ochrony interesów pracowniczych, kształtowaniu stosunków międzyludzkich (kolektywnych działań pracowniczych) oraz tożsamości organizacyjnej.


Poniżej przedstawiamy wyłonione w trakcie wyborów nowe władze Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, które będą reprezentować swych członków wobec Kierownictwa służbowego w okresie trwania rozpoczynającej się kadencji: 2017 – 2021 r.

Funkcję Przewodniczącej Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP objęła Kol. Dorota GIELECIŃSKA.
Wiceprzewodniczącymi Zarządu zostały: Agnieszka GÓRALSKA, Anna ZAJĄC oraz Joanna ROSICKA.
Stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika powierzono odpowiednio Piotrowi BORYSIUKOWI oraz Wiesławie BIERNACIK.


Na okres nadchodzącej kadencji Delegaci wybrali również funkcje kontrolne w Komisji Rewizyjnej KGP w osobach: Michał DWORZYŃSKI - przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji Beata BIESIADECKA i Anna KUTYŁA.

Zarząd Komendy Głównej Policji ZZPP podczas Krajowego Zjazdu Delegatów reprezentować będą Dorota GIELECIŃSKA oraz Wiesława BIERNACIK.

Wybranemu Zarządowi gorąco gratulujemy i życzymy sił oraz nieustającej pasji w wykonywaniu tej trudnej i nie zawsze wdzięcznej pracy jaka stoi przed działaczami związkowymi.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 24 2017 22:52:42
ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE WYNAGRODZENIA
Początek marca br. przyniósł ze sobą wprowadzenie w życie dwóch zmian do rozporządzeń określających zasady wynagradzania pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania:

- w dniu 2 marca w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 455 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek - treść rozp. TUTAJ,

- w dniu 6 marca w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 483 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji - treść rozp. TUTAJ.

Przypominamy, że inicjatorem opublikowanych zmian była nasza organizacja związkowa: Związek Zawodowy Pracowników Policji, więc wejście w życie tych rozporządzeń i umieszczonych w nich - zmienionych zgodnie z naszą prośbą i oczekiwaniami - progów w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników bezmnożnikowych m.in. Policji oraz szkół policyjnych uważamy za swój wielki sukces. Dzięki podwyższeniu progów wynagrodzeń w poszczególnych grupach zaszeregowania możliwe stało się rozpoczęcie prac nad planowaniem i długofalowym budowaniem strategii wynagrodzeń w ramach organizacji jaką jest polska Policja.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2017 00:00:40
INICJUJEMY III ETAP PODWYŻEK
Związek Zawodowy Pracowników Policji przeprowadził dogłębną analizę zaprezentowanego przez Biuro Finansów KGP sposobu wyliczania kwot podstawowych, zarówno dla pierwszego, jak i drugiego etapu podwyżek dla pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Analiza ta pozwoliła na stwierdzenie, że w części środków zarezerwowanych na wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat pojawią się oszczędności - wstępnie szacowane w skali kraju na ok. 190 tyś. zł miesięcznie.

W związku z powyższym w dniu 02 marca 2017 roku Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo do nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji z prośbą o podjęcie przez stronę służbową działań w celu dokonania wyliczeń wielkości zaoszczędzonych środków po zrealizowaniu I i II etapu podwyżki. Jednocześnie zasugerowała, aby środki te trafiły do jednostek organizacyjnych Policji, w których nastąpiły oszczędności wynikające z różnicy między rzeczywistym i maksymalnym (dwudziestoletnim) stażem pracy uprawniającym do podwyższenia wynagrodzenia.

W piśmie tym (z którym można zapoznać się TUTAJ) Przewodnicząca KK ZZPP zauważyła również, że oprócz konieczności oszacowania powyżej wskazanych oszczędności należy także wyliczyć wielkość niewykorzystanych wcześniej środków naliczonych na wakujące stanowiska pracownicze.

Przewodnicząca KK kończąc pismo złożyła deklarację, że reprezentowany przez Nią Związek Zawodowy Pracowników Policji to organizacja związkowa, która jest zawsze otwarta na dialog i chętnie podejmująca działania w celu racjonalnego wykorzystania wskazanych wyżej środków dla dobra pracowników Policji, jak i całej formacji.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 03 2017 19:34:45
KOMUNIKAT PEŁNOMOCNIKA KGP DO KONTAKTÓW ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI


W dniu dzisiejszym dr Tomasz SZANKIN Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi wystosował pismo informacyjne w sprawie wydanego w dniu 27 lutego (poniedziałek) polecenia nadinsp. Andrzeja SZYMCZYKA Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji dot. wstrzymania realizacji II etapu podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji (część uznaniowa).

Z treścią pisma Pana Pełnomocnika można zapoznać się TUTAJ.

Informujemy, że wstrzymanie naliczeń II etapu podwyżek pracowników może i powinno być już kontynuowane przy kierowaniu się zasadami:


- współpracowania strony służbowej ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia zasad wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dodatkowe podwyższanie wynagrodzeń,

- w pierwszej kolejności regulacją płac należy objąć pracowników najniżej zarabiających przy zachowaniu zasady jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości i wykorzystać środki na zminimalizowanie lub zniwelowanie dysproporcji płacowych na poszczególnych stanowiskach pracowniczych,

- tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach można podwyższać wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najwyższej fluktuacji ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz na stanowiskach, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy,

- termin zakończenia II etapu naliczeń podwyżek to: 10 marca br.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 02 2017 22:27:15
NASZ KOLEJNY ZARZĄD PODPISAŁ POROZUMIENIE Z KOMENDANTEM
W dniu 23 lutego 2017 roku zakończyły się wielomiesięczne prace nad opracowaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Lubelskim Zarządem Wojewódzkim Związku Zawodowego Pracowników Policji. W tym właśnie dniu podczas uroczystej zbiórki związanej ze ślubowaniem młodych policjantów zostało podpisane porozumienie, którego treść można poznać TUTAJ.


Inspektor Paweł DOBRODZIEJ - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie i Józef ĆWIKLIŃSKI - Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego złożyli podpisy pod dokumentem, który jest deklaracją o wzajemnej współpracy stron mającym na celu sprawniejsze rozwiązywanie problemów pracowników KWP w Lublinie. Współdziałanie będzie również dotyczyć obrony praw, godności oraz interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Uszczegółowienie wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z obowiązujących aktów prawnych ma za zadanie umożliwienie stronie społecznej aktywniejszy udział w pracach zespołów powoływanych przez Komendanta, reprezentowania pracowników i usprawniania polityki kadrowo-finansowej.


Z satysfakcją zauważamy gest Kierownictwa KWP w Lublinie, które uroczystą oprawą związaną z podpisaniem porozumienia podkreśliło wagę współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji oraz pokazało szacunek dla pracowników Policji garnizonu lubelskiego.

To już trzeci z naszych zarządów, który podpisał porozumienie ze stroną służbową. Pierwszym był Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZZPP, następnie dołączył do niego Śląski Zarząd Wojewódzki, a teraz w gronie pracujących nad dobrem pracowników Policji wespół z kierownictwem służbowym znalazł się Lubelski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Zdjęcia: KWP w Lublinie
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 25 2017 10:21:25
ZASADY NALICZANIA I ETAPU WZROSTU WYNAGRODZEŃ - PRZYPOMNIENIE i USPOKOJENIE EMOCJI
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”; dr Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji wystosował w tym przedmiocie pismo do związków zawodowych oraz Komendantów: wojewódzkich, stołecznego i szkół Policji w kraju.

Pan Pełnomocnik przypomniał (pismo TUTAJ), że podwyżką wynagrodzenia objęci zostali wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.
Każdy pracownik zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 180 zł brutto.

Gwarantowana kwota podwyżki zostanie powiększona o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

Tak więc łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować będzie gwarantowaną kwotę podwyżki (180 zł brutto) oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

W przypadku:

1) członków korpusu służby cywilnej:
wzrost wynagrodzenia odbędzie się poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników o wartość mnożnika 0,0961 kwoty bazowej , przy zachowaniu dotychczasowej kwoty bazowej i odrębnie naliczony dodatek z tytułu wysługi lat.

2) pozostałych pracowników naliczenia dokonywane są w taki sposób, aby skutek finansowy był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej.

W związku z powyższym w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, wzrost wynagrodzenia odbędzie się poprzez podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 180 zł i powiększenie podwyżki o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.

Zastosowanie takiego rozwiązania wymaga pozostawienia wysokości premii regulaminowej w dotychczasowej wysokości kwotowej liczonej w złotych.


Utrzymanie kwotowej wysokości premii regulaminowej wymaga ustalenia dla niej właściwego wymiaru procentowego (dopuszcza się możliwość procentowego określenia premii regulaminowej z dwoma miejscami po przecinku) w stosunku do nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


Zastosowanie rozwiązania polegającego na podwyższeniu o całą gwarantowaną kwotę podwyżki wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie podwyżki o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat umożliwia ustalenie nowego wymiaru procentowego premii regulaminowej. W związku z tym wydawane są porozumienia zmieniające parametry wynagrodzenia pracownika wynikające z umowy o pracę. W żadnym wypadku nie występuje obniżenie premii regulaminowej, o czym stanowią regulaminy premiowania, a jedynie na nowo ustala się wymiar procentowy premii.

Rozwiązanie to jest korzystne dla pracowników z uwagi na ulokowanie kwoty podwyżki w stałej części wynagrodzenia, która w odróżnieniu od premii regulaminowej nie może ulec pomniejszeniu.

Dla pracowników, którzy nie osiągnęli jeszcze 20-letniej wysługi stażu pracy, w kolejnych latach indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat będzie naliczany od całej kwoty gwarantowanej tj. 180 zł.

Wprowadzenie innego rozwiązania skutkowałoby rozbiciem gwarantowanej kwoty podwyżki pomiędzy wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową i jest to rozwiązanie mniej korzystne dla pracowników, gdyż wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat nie jest naliczany od premii regulaminowej, a jedynie od wynagrodzenia zasadniczego.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 23 2017 23:54:59
Z BLOGU FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Na BLOGU Forum Związków Zawodowych - centrali związkowej, w skład której wchodzi Związek Zawodowy Pracowników Policji ukazał się wpis Pana Zygmunta MIERZEJEWSKIEGO - członka FZZ pt. "Cwaniactwo czy pasożytnictwo?".
Poniżej zamieszczamy cytat z blogu i pozostawiamy do przemyślenia:

"Od wielu lat cyklicznie powraca temat wykorzystywania przez niezrzeszonych pracowników osiągnięć negocjacyjnych organizacji związkowych.

Rola i pozycja związków zawodowych w firmach jest znana i nie będę jej opisywał. Od niezadowolenia pracodawców po wielowątkowe szykany do wyrzucania z pracy i latami trwające procesy sądowe o przywrócenie do pracy. Wszyscy wiedzą jak trudna i niepopularna jest rola członków a w szczególności liderów związkowych w zakładach pracy. Z wielkim trudem, narażeniem swojej pozycji negocjują godne warunki pracy, godne wynagrodzenia odpowiadające sytuacji firmy, przeciwstawiają się patologii i mobbingowi. To kosztuje wiele wysiłku, powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu i psychice, blokuje szanse na awans i właściwe podwyżki. Wreszcie członkowie organizacji związkowych ze swoich składek opłacają prawników, którzy pomagają negocjować z pracodawcą korzystne dla pracowników firm rozwiązania.

Dlatego wyjątkowo nagannym jest korzystanie z ich wynegocjowanych z takim trudem rozwiązań wszystkich pracowników bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Czy to nie jest pasożytnictwo korzystać za darmo z czegoś kosztem innych? Wielu cwaniaków na propozycję zapisania do organizacji związkowej odpowiada - po co się narażać, po co płacić za coś co i tak nam dacie, walczcie i tak skorzystamy.

Najwyższy czas przywrócić normalność w tej dziedzinie. Proponujemy aby wszyscy pracownicy płacili składkę na związki zawodowe
( w wysokości ustalonej przez poszczególne organizacje związkowe do których należą, zryczałtowanej - pobieranej przez pracodawcę i rozdzielanej proporcjonalnie na organizacje związkowe od nienależących do związków zawodowych) Czas skończyć z cwaniactwem i patologią, czy jak niektórzy mówią okradaniem jednych przez drugich."

Odsyłamy również na stronę Forum Związków Zawodowych po to, by przeczytać komentarze zamieszczone pod wpisem lub umieścić swoje.


Źródło: fzz.org.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 18 2017 01:47:57
PODWYŻKI 2017 - PRAWIE FINAŁ
W dniu 15 lutego br. nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK – Komendant Główny Policji zaakceptował propozycję Związku Zawodowego Pracowników Policji dot. opracowania przez KGP szczegółowych zasad podziału środków na podwyżki w 2017 roku (zawartą w piśmie l. dz. KK - z dnia 13 lutego br.) i zatwierdził notatkę służbową w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, z którą można zapoznać się TUTAJ.

Tym samym służby kadrowo-finansowe rozpoczynają naliczenia indywidualnych podwyżek dla każdego pracownika Policji w kraju.

Informujemy, że podział środków na wzrost indywidualnych wynagrodzeń pracowników Policji został podzielony na dwa etapy:

I ETAP - podwyżka obligatoryjna, której wypłata nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc luty 2017 roku i z wyrównaniem za miesiąc styczeń br. Wypłata podwyżki obligatoryjnej musi nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

II ETAP - podwyżka uznaniowa, której naliczenie ma nastąpić najpóźniej do dnia 10 marca 2017 roku, a wypłata nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 2017 roku z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku (albo od dnia zatrudnienia, jeśli nastąpiło po tym dniu).

W telegraficznym skrócie informujemy, że:
- I ETAP - podwyżka obligatoryjna wynosi dla KAŻDEGO pracownika kwotę 180 złotych + indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.


W przypadku członków korpusu służby cywilnej podwyżka następuje poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników o wartość mnożnika 0,0961 kwoty bazowej, co daje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 180,08 zł.

W przypadku pozostałych pracowników naliczeń należy dokonać w taki sposób, aby skutek finansowy 180 zł został określony poprzez PODNIESIENIE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO i był taki sam jak w przypadku członków korpusu służby cywilnej. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić podwyższenie również premii regulaminowej.

- II ETAP – podwyżka przeznaczona jest na dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń na stanowiskach, gdzie:

1) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
2) występują stanowiska o najwyższej fluktuacji ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz stanowiska, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy.

Wielkość tych środków ma zostać naliczona na etat:
- w przypadku korpusu służby cywilnej w wielkości 18,74 zł,
- w przypadku pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wielkości 18,82 zł.

WAŻNE: Sposób wykorzystania tych środków finansowych przeznaczonych na dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń musi się odbyć na zasadzie UZGODNIENIA dokonanego pomiędzy pracodawcami – kierownikami jednostek organizacyjnych i związkami zawodowymi.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 16 2017 14:16:14
PODWYŻKI, PODWYŻKI – PROBLEMÓW C.D.

Od wczoraj – 13 lutego br. w mediach i na stronach wszystkich związków zawodowych zrzeszających pracowników Policji ukazało się pismo Dyrektora Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji.

Tylko Związek Zawodowy Pracowników Policji zamiast upubliczniać „półprodukt” w postaci ogólnych zaleceń MSWiA podjął dogłębną analizę pisma i zauważył szereg nieścisłości i braków w informacjach, które naszym zdaniem winny się znaleźć w szczegółowych zaleceniach opracowanych przez Komendę Główną Policji.

W tym też celu w dniu 13 lutego br. ZZPP wystosował pismo adresowane do nadinsp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia takiej rekomendacji, w której dookreślone zostałyby szczegółowe zasady dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji w 2017 roku, np.:

adresatów podwyżek: czy zostaną nią objęci pracownicy bez względu na rodzaj umowy o pracę, w tym na zastępstwo lub z którymi zawarto umowę o pracę w okresie od 02 stycznia 2017 roku do dnia uruchomienia środków z „Programu modernizacji (...) ”,

odstępstwa w naliczeniu 180 zł (przy realizacji wypłat podwyżek w 2016 roku
w przypadku członków korpusu służby cywilnej odstępstwo mogło wynieść około
10 groszy w górę lub w dół, natomiast w przypadku pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń odstępstwo mogło powstać tylko na korzyść pracownika), jak i wielu innych.

Zdaniem ZZPP brak tych informacji przyniesie ze sobą problem występowania różnych interpretacji tych samych zapisów i wprowadzenia rozbieżnych rozwiązań w poszczególnych komendach wojewódzkich Policji, a następnie miejskich i powiatowych w kraju. 

Związek Zawodowy Pracowników Policji zaproponował również pomoc w przygotowaniu szczegółowych zaleceń, które w dużej mierze zostały już opracowane w piśmie l. dz. KK - 11/17 przesłanym do Pana Komendanta Głównego Policji oraz do MSWiA w dniu 25 stycznia 2017 roku. Tam właśnie znalazła się propozycja naszej organizacji związkowej zawierająca rekomendację z podziałem na zalecenia ogólne, zasady rozdziału kwoty gwarantowanej i zasady podziału na indywidualne podwyższenia wynagrodzeń.

Przy okazji podkreślaliśmy, że priorytetem naszego związku zawsze było i jest to, by przy podziale środków na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń (tzw. 10% z ogólnej kwoty środków na podwyżki) w pierwszej kolejności zrealizować zapisy art. 18 3c Kodeksu pracy mówiącego, że "pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości".

W dniu 13 lutego br. (pismo TUTAJ) ponownie poprosiliśmy Pana Komendanta Głównego Policji o rozważenie tej propozycji, która rozwiązałaby problem częściowego wyrównania dysproporcji finansowych występujących na podobnych lub tych samych stanowiskach. Przykład: na stanowisku starszego technika rozpiętość w wynagrodzeniach sięga od kwoty 2000 zł do 3870 zł, a na stanowisku specjalisty od kwoty 2000 zł do 5620 zł.

Stoimy na stanowisku, iż przygotowanie rekomendacji Komendanta Głównego Policji przyczyni się do:

- zminimalizowania problematycznych sytuacji związanych z naliczeniem podwyżek,

- znacznie skróci czas związany z przeprowadzeniem procesu podwyższania wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 01 stycznia 2017 roku,

- zrealizowania zalecenia Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoszącego się do podjęcia działań związanych z dokonaniem podwyżek wynagrodzeń pracowników w taki sposób, by skutkowały ujęciem podwyższonych wynagrodzeń na liście płac za miesiąc luty br. wraz z wyrównaniem za styczeń br. 

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 14 2017 12:24:35
REKOMENDACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE PODWYŻEK 2017 R.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 10 2017 23:39:06
Strona 1 z 28 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk